Welkom op de VMBO afdeling

Protocol herstart VSO VMBO - BELANGRIJK!


 
 
Klik voor onze laatste nieuwtjes 
op de afbeelding hierboven
Algemene informatie

De VSO-VMBO afdeling is gelegen aan de Geenstraat 43 in Geleen. Hier hebben leerlingen volop de ruimte om te leren, maar ook te ontspannen. In het schooljaar 2019-2020 zullen wij starten met 9 groepen verdeeld over vmbo 1 t/m 4 met de niveaus basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht en theoretische leerweg.

Het uitstroomprofiel is een officieel diploma vmbo Economie en Ondernemen op basis of kaderberoepsgericht niveau. Hiermee kunnen de leerlingen verder studeren binnen het Mbo-onderwijs op respectievelijk MBO 2 of MBO 3 niveau. 
Daarnaast is er een TL opleiding, waarbinnen we komend schooljaar onderwijs verzorgen aan leerlingen in groep 1 t/m 4. De uitstroom van deze leerlingen is Mbo-onderwijs op MBO3 of MBO4 niveau.

De diplomering wordt gedaan in samenwerking met DaCapo-College Sittard.

Werkwijze van de afdeling

Alle leerlingen hebben een reden waarom zij aangewezen zijn op voortgezet speciaal onderwijs. Wij gaan van het principe uit dat zij een nieuwe kans verdienen en willen ons daarvoor samen met u en uw kind voor 100 % inzetten. Gedurende de schooltijd van de leerling wordt dan ook regelmatig met  de leerling en zeker ook met u gekeken wat de vorderingen zijn. Belangrijk is dan niet alleen of de leerling overgaat naar een volgend leerjaar maar ook of er mogelijkheden zijn om terug te schakelen naar het regulier onderwijs. Hierbij zijn niet alleen de toetsresultaten van belang maar ook de vorderingen op sociaal-emotioneel gebied. Deze zijn gedurende het schooljaar voordurend aan bod gekomen in de klas en door de leerkracht en leerling vastgelegd in leergebied overstijgende arrangementen. Daarnaast worden de toetsresultaten en ontwikkelingen/vorderingen op sociaal-emotioneel gebied ook bijgehouden in het OPP/OP(OntwikkelPerspectiefPlan/OntwikkelPerspectief). De competentielijsten(SCOL) die hierbij gebruikt worden zijn zo samengesteld dat er een zo goed mogelijke aansluiting is op het vervolgonderwijs, zowel regulier voorgezet onderwijs als het Mbo onderwijs. Het allerbelangrijkste waarde is bij ons: laat een ander in zijn of haar waarde en accepteer dat het bij die ander ook niet altijd op rolletjes loopt!

De richting Economie en Ondernemen is een vrij theoretische richting. Dit betekent dat onze leerlingen gedurende de week een vol rooster hebben met alle vakken die nodig zijn om uiteindelijk het diploma te kunnen behalen. Natuurlijk hoort huiswerk hier ook bij. Omdat sommige leerlingen moeite hebben om thuis nog te werken biedt de afdeling de mogelijkheid om dit op school te doen, hiervoor kunt u afspraken maken met de mentor van uw kind. 

De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur behalve op woensdag en vrijdag, dan is de school om 13.00 uur uit. Er is twee maal per dag een eetpauze in de klas en daarna een kwartier pauze op het schoolplein. De rest van de dag volgt de leerling lessen volgens een vast lesrooster. Het werken volgens vaste structuren is daarbij leidend. Natuurlijk is er tussendoor ruimte om te ontspannen. Dit kan zijn in het kader van gerichte oefeningen op sociaal-emotioneel gebied maar ook vanwege het beloningsbeleid dat in alle groepen gehanteerd wordt. Belonen van goed gedrag staat bij ons namelijk voorop!

Gedurende het jaar ondernemen de leerkrachten regelmatig een uitstapje met de leerlingen. U wordt hierover altijd geļnformeerd door de leerkracht. Het kan zijn dat er gevraagd wordt om leerlingen te vervoeren, en wij hopen dan ook op uw medewerking. 

Wij zijn ons ervan bewust dat we de ouders hard nodig hebben om de schooltijd van de leerlingen succesvol te maken. Daarom hebben we dagelijks contact met de ouder via een logboekje. Daarin schrijft de leerkracht hoe de leerling die dag gewerkt heeft , of er bijzonderheden waren, noteert behaalde cijfers en geeft aan waar we bij het kind gedurende een aantal weken extra op letten. De ouder ondertekent het logboek voor gezien. Wanneer u de leerkracht wil spreken over uw kind vragen wij u om te bellen voor 8.30 uur of na 15.00 uur, dit in verband met de lestijden. Natuurlijk kunt u in noodgevallen bellen en vragen naar de locatieleider of ander personeel dat niet voor de groep staat.

Naast het logboekje leggen de leerkrachten ieder jaar huisbezoeken af of nodigen de ouders/verzorgers uit voor gesprekken op school. De school onderhoudt verder nauw contact met allerlei instanties die betrokken zijn bij de leerlingen zoals het CJG, Xonar, Orbis GGZ, Mondriaan Zorggroep en leerplichtzaken. Daarnaast is er regelmatig contact met de politie waarbij gekeken wordt of er preventief gesproken moet worden met de leerlingen.

Welk onderwijs bieden wij:
 
Vmbo 1  Vmbo 2  Vmbo 3  Vmbo 4 
Vakkenpakket behorende bij basisvorming voortgezet onderwijs.

Activiteiten gericht op sociaal-emotionele vorming.
Vakkenpakket behorende bij basisvorming voortgezet onderwijs.

Activiteiten gericht op sociaal-emotionele vorming.
Vakkenpakket behorende bij diplomalijn economie en ondernemen

Activiteiten gericht op sociaal-emotionele vorming.

2 stageperiodes
Start examens
Vakkenpakket behorende bij diplomalijn economie en ondernemen

Activiteiten gericht op sociaal-emotionele vorming.

1 stageperiode
Afronding examens en diplomering

Meer inhoudelijk kunt u informatie vinden in de schoolgids, die voor u op deze website gepubliceerd is.